GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů

 I.
Základní ustanovení


1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Renata Horáková IČ 6398744
se sídlem, Rozšířená 3/037, Praha 8 (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Rozšířená 23/2037, Praha 8
email: hhelektro@cmail.cz
telefon: 602947075
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné
fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či
nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,
identifikační číslo, lokační údaje, sítový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních
prvku fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo
společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů


1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které
správce získal na základe plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění
smlouvy.


III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů


1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro
zasílání obchodních sdělení a newsletteru) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu
(zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletteru) podle čl. 6 odst. 1
písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti v případe, že nedošlo k objednávce zboží
nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního
vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje,
které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt),
poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění
smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze
strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
2
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu
čl. 22 GDPR.

IV.
Doba uchovávání údajů


1. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního
vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároku z těchto smluvních vztahu
(po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely
marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základe
souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základe smlouvy,
• zajištující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti
s provozováním e-shopu,
• zajištující marketingové služby.
2. Správce nemá v úmyslu prodat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo
mezinárodní organizaci.

VI.
Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na prístup ke svým osobním údajům dle cl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování
dle cl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu
nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se
domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření
k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložiště a úložiště osobních
údajů v listinné podobě.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste
seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového
formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami
ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních
údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi
těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.